Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Proceswater of industriewater moeten ook voor het reinigen van drinkwater kwaliteit zijn

Proceswater als spoelwater
Wat verstaan we onder proceswater?

Proceswater is water dat gebruikt wordt tijdens of na het productieproces in fabrieken en productie eenheden. Proceswater wordt gebruikt als:

  • water voor het reinigen van installaties,
  • spoel- of waswater van grondstoffen in de voedingsindustrie,
  • koelwater voor koelinstallaties,
  • grondstof in dranken- en voedingsindustrie,
  • medium om producten binnen industriële processen te vervoeren
Water als drijvende kracht bij productiebedrijven

Afhankelijk van de toepassing dient het water aan specifieke kwaliteitseisen te voldoen.  Algemeen gesteld dient het water dat rechtstreeks of onrechtstreeks in contact komt met levensmiddelen de kwaliteit van drinkwater te hebben.

proceswater in de groentensector
Welke kwaliteit is vereist?

Drinkwater wordt ook water van drinkwaterkwaliteit genoemd en is water dat voldoet aan de minimumvereisten, vastgesteld bij het Koninklijk Besluit van 14 januari 2002. Drinkwater is gezond en zuiver water hetgeen betekent dat het geen hoeveelheden of concentraties bevat van micro-organismen, parasieten of andere stoffen die een potentieel gevaar vormen voor de gezondheid van de consumenten.  

De operator die drinkwater gebruikt, dient een autocontrolesysteem te hebben gebaseerd op de HACCP principes.  In hetzelfde KB wordt ook de frequentie van controles en de te controleren parameters vastgelegd.  

Een productiebedrijf kan verschillende soorten en bronnen van water gebruiken:

  • water afkomstig uit het openbare leidingnet
  • water opgepompt uit een boorput
  • water afkomstig van andere bronnen, zoals opgevangen regenwater, gerecycleerd afvalwater of proceswater,...

Water afkomstig uit het openbare leidingnet wordt verondersteld van drinkwaterkwaliteit te zijn.  Wanneer het echter een behandeling zoals ontharding, verstuiving, opwarming, ontsmetting, opslag of filtratie ondergaat, zijn de voorgeschreven controles (parameters en frequentie) van toepassing.  Ander water dan leidingwater dient altijd gecontroleerd te worden.

Wat te doen indien de gewenste proceswater kwaliteit niet gehaald wordt?

Het gebruik van chemische stoffen bij waterdesinfectie om het drinkbaar te maken,

mag geen gezondheidsrisico's voor de consument met zich meebrengen. Daarom mag ontsmetting van proceswater enkel gebeuren met biociden die in België toegelaten zijn. Voor ontsmetting van water voor drinkwaterkwaliteit gaat het om biociden van het type 5 (PT 5 registratie).  Voor het ontsmetten van proceswater, dat niet in direct contact komt met voeding, mens of dier, zijn dit biociden met een PT2 registratie. De lijst met toegelaten biociden is terug te vinden op de site van FOD Volksgezondheid

Al de producten die wij toepassen voor ontsmetting van proceswater voldoen zowel aan deze PT5 en PT2 registratie.

zie ook onze gerelateerde blogs:

 

 

Voor meer informatie,  stuur je vraag naar: info@konax.com of neem contact op met onze specialisten op volgend nummer: +32 (0)51 31 43 93

Hoe kunnen we helpen ?

Ik wens het antwoord als volgt te ontvangen: (kies één van onderstaande)
Ik ga akkoord met de privacy policy